AVG

Algemene voorwaarden

Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording deel te nemen aan de Atletiek Leudal wedstrijd. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en verklaar dit formulier naar waarheid in te vullen.

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Atletiek Leudal Wedstrijd

  • Deelnemen aan de Atletiek Leudal wedstrijd is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Deelnemers en bezoekers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Atletiek Leudal wedstrijd zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld.
  • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
  • De organisatie van de Atletiek Leudal wedstrijd is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van kleding of andere persoonlijke eigendommen.

 

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:
De Atletiek Leudal wedstrijd wordt georganiseerd door Atletiek Leudal onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding van het risico op ziekten en ongevallen in. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Atletiek Leudal wedstrijd . De organisatie adviseert de deelnemers uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.

Artikel 4:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 5:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 6:
De Atletiek Leudal wedstrijd kan mogelijk door radio, televisie of op internet worden uitgezonden. Elke deelnemer en bezoeker gaat akkoord met het eventueel in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Atletiek Leudal wedstrijd zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 7:

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemers en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemers. Het is de deelnemers te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn naam in inschrijflijsten en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 8:
De Leudal Cross vindt plaats in een beschermd natuurgebied. Het is niet toegestaan buiten de gebaande paden te lopen en vernielingen aan planten en dieren toe te brengen. De organisatie kan besluiten tot diskwalificatie en de eventueel toegebrachte schade verhalen op de veroorzaker.

Artikel 9:

De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele dan wel onderdelen van de wedstrijd af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de wedstrijd of onderdelen hiervan redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Ook kan de organisatie op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de wedstrijd, of delen daarvan, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. Indien één van de hiervoor omschreven omstandigheden zich voordoet, vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Artikel 10:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.