De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventueel wedstrijdlicentie (Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en wedstrijdlicentie worden bij de eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht.

CategorieAL Clubcontributie Per jaarAtletiekunie BondsbijdrageAtletiekunie Wedstrijdlicentie
Pupillen (t/m 11 jr)€ 95,00€ 15,30€ 8,25
Junioren (t/m 19 jr)€ 105,00€ 16,15€ 14,70
Seniorleden€ 135,00€ 17,45€ 23,55
Sportief Wandelen€ 95,00€ 17,45 n.v.t
Zónder trainingen€ 60,00€ 17,45€ 23,55

De clubcontributie is inclusief €10,- verhoging zoals afgesproken in de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017. De € 10,- wordt gecompenseerd door het toesturen van 3 Grote Club Actie-loten (september). Bovenvermelde contributie is alleen geldig voor elk 1e lid van een gezin, vanaf het 2e lid wordt € 10,- in mindering gebracht. Bij meerdere leden binnen een gezin zal een gezinskorting van € 5,- vanaf het 3e lid worden toegepast.

Studenten
Voor uitwonende studenten, die in principe niet in staat zijn om de trainingen bij te wonen, geldt een speciaal contributietarief van €15,- per jaar, plus de eventuele bondsbijdragen. Dit tarief moet schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd.

Bondsinschrijving/overschrijving
Voor inschrijving bij de Atletiekunie wordt eenmalig € 7,60 in rekening gebracht.
Overschrijvingskosten door de Atletiekunie naar een andere vereniging zijn € 10,40

Betalingsmogelijkheden
Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch per kalenderjaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juli of vóór 25 november bij de ledenadministratie plaats te vinden (ledenadministratie@nullatletiekleudal.nl). U bent pas uitgeschreven indien u een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen! In geval van tussentijdse opzegging blijft de verplichting om contributie over het lopende halfjaar te voldoen. Bij opzegging ná 1 juli of ná 25 november, vervalt het lidmaatschap aan het einde van het volgende halfjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijven niettemin de bondsbijdrage en de wedstrijdlicentiekosten voor het gehele jaar verschuldigd.

Secretaris
T. Fokkema
Postbus 3068, 6093 ZH  Heythuysen
Of Aldenhoven 58, 6093 HC  Heythuysen
Email: info@nullatletiekleudal.nl

Penningmeester
Bert van Bogget, 0475-494526, bertenlenie@nullhome.nl
Rabobank IBAN: NL66RABO0122207130 t.n.v. Atletiek Leudal

Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@nullatletiekleudal.nl