ALV 18-4-14: Voorstel Vaststelling financiële stukken

Voorstel voor Algemene Ledenvergadering d.d. 18-4-‘14. Onderwerp: Voorstel vaststelling financiële stukken.

Aanleiding

Jaarlijks dient het bestuur financiële verantwoording af te leggen aan de leden. Het betreft:

  1. Een financieel jaarverslag 2013;
  2. Een overzicht van de opbrengsten/kosten van de diverse evenementen jaar 2013;
  3. Het verslag van de kascontrolecommissie t.b.v. het kunnen verlenen van decharge aan de penningmeester;
  4. de benoeming van een lid in deze commissie en
  5. de begroting 2014.

Indien u deze stukken vooraf wilt inzien verwijzen wij naar het jaarboek 2013. Heeft u geen jaarboek ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij het verenigingssecretariaat. Tijdens de jaarvergadering zal de penningmeester alsmede een lid van de kascontrolecommissie een mondelinge toelichting verstrekken.

Voorstel

  1. Het financiële jaarverslag 2013 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het overzicht van de opbrengsten/kosten van de diverse evenementen jaar 2013;
  3. Het verslag van de kascontrolecommissie vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen;
  4. Een lid voor de kascontrolecommissie te benoemen;
  5. In te stemmen met de begroting 2014.

Het bestuur van Atletiek Leudal

De secretaris,  De voorzitter

Corine Ligtenberg ,  Guus Laeven