Baan-op-slot (infobulletin nr 7)

Er was overeengekomen dat de gemeente Leudal en de Grontmij rond de jaarwisseling bij de Atletiekunie een herkeuring van de atletiekbaan zouden aanvragen. Hopelijk zou de vereniging dan voorlopig gebruik kunnen gaan maken van de baan, natuurlijk onder bepaalde voorwaarden t.a.v. de temperatuur zodat er geen blaasvorming zou optreden.

Op die manier zou Atletiek Leudal verder kunnen totdat er een definitieve oplossing gerealiseerd is. De herkeuring was tot eind vorige week formeel nog steeds niet aangevraagd (het is al februari!). De gemeente Leudal had een email gestuurd, waarin men ons vroeg of wij vinden dat de baan nog herkeurd moet worden, terwijl er een duidelijke afspraak lag dat de gemeente (sowieso) z.s.m. een herkeuring zou aanvragen. Daarop heeft het bestuur als volgt gereageerd:

Heythuysen, 7 februari 2014

Geacht College,

Op 3 februari jongstleden ontving de heer G. Laeven, voorzitter van Atletiek Leudal, een email van de heer E. Janssen van de Gemeente Leudal waarin hij verslag deed van zijn overleg met de Atletiekunie en de heer Laeven vroeg te duiden welke rol Atletiek Leudal wil spelen in het spoedig open stellen van de atletiekbaan . Bij deze reageren wij op het bericht van de heer Janssen.

Het bestuur van Atletiek Leudal is uitermate verbaasd en vindt het onbegrijpelijk dat de Atletiekunie  het sluiten van de atletiekbaan als een “te rigoureuze stap” beschouwt. Het is de Atletiekunie geweest die de baan heeft afgekeurd voor wedstrijden en trainingen omdat het gebruik van de baan blijkens het desbetreffende keuringsverslag als onveilig werd beschouwd. Het lijkt er nu op dat de Atletiekunie onze vereniging adviseert om haar eigen in het keuringsrapport neergelegde conclusies (waarin het gebruik van de baan voor wedstrijden en trainingen wordt afgeraden) te negeren. Ondertussen heeft de Atletiekunie tot dusverre  niet kunnen of willen bevestigen dat diens  aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt wanneer zich op de (afgekeurde) baan een ongeval zou voordoen. Dit waren nu juist de voornaamste redenen (tezamen met de omstandigheid dat een oplossing op afzienbare termijn niet in het verschiet lag) om de baan te sluiten! Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid weer volledig bij het bestuur van onze vereniging gelegd.

Overigens bevreemdt het ons dat de Atletiekunie haar in het bericht van de heer Janssen benoemde zienswijze niet rechtstreeks met ons gedeeld heeft opdat wij hierover met de Atletiekunie van gedachten hadden kunnen wisselen. In het overleg met de heren Janssen en Rademakers van de Gemeente Leudal alsmede wethouder Verlinden d.d. 16 december 2013, was ons juist medegedeeld dat de Atletiekunie (in de persoon van de heer J. Tiethoff) hierover met ons contact op zou nemen. Tot op heden heeft onze vereniging echter niets van de Atletiekunie vernomen.

Het bestuur van Atletiek Leudal is van mening dat het niet verantwoord is om de atletiekbaan opnieuw open te stellen zolang de afkeuring vervat in het keuringsrapport van 26 juli 2012 nog van kracht is. Wij vinden daarom dat er zo spoedig mogelijk een herkeuring dient plaats te vinden. Tot die tijd blijft de baan in elk geval gesloten.  Zodra de conclusies naar aanleiding van de herkeuring bekend zijn zullen wij ons op onze positie beraden en onze conclusies uiteraard met de gemeente delen.

Ondertussen zien wij uit naar het overleg met de Gemeente Leudal over de door de Grontmij in te dienen rapportage over de mogelijkheden tot herstel van de atletiekbaan. Wij hopen dat er tijdens dat overleg spijkers met koppen kunnen worden geslagen en dat  alsdan een spoedige oplossing van de problematiek in zicht komt.

Met vriendelijke groet,

Vandaag, maandag 10 februari, hebben we eindelijk via de Atletiekunie vernomen, dat er nu een formeel verzoek tot herkeuring bij de bond ligt. Tevens is vandaag de Grontmij op de atletiekbaan aan de slag gegaan om de baan te reinigen, in opdracht van de gemeente Leudal. En op 18 februari is een bespreking vastgesteld tussen de gemeente Leudal en de baanvertegenwoordigers van de club (Guus Laeven, Mark Ooms en Patrick Snijders).

Wij blijven er bovenop zitten en wachten de hierboven genoemde bespreking af, evenals de officiële mededeling van de gemeente over de herkeuring. Indien dit dan nog te weinig resultaat heeft, beraden we ons als bestuur op nadere stappen. Zo nodig komen daarvoor ook nog bij jullie terug via de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur Atletiek Leudal