Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2013. Het Huishoudelijk Reglement tracht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de dagelijkse gang van zaken binnen de Vereniging.

ARTIKEL 1: Naam van de Vereniging
De Vereniging draagt de naam ‘Atletiek Leudal’.

ARTIKEL 2: Algemene bepaling
Conform artikel 20 van de Statuten van de Vereniging wordt het Huishoudelijk Reglement
door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en zonodig gewijzigd. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten van deze Vereniging
noch met wettelijke bepalingen van dwingend recht.

ARTIKEL 3: Aansprakelijkheid
De Vereniging sluit algeheel en volledig de aansprakelijkheid uit voor ongevallen, blessures en andere te lijden schade tijdens trainingen, wedstrijden en andere door haar of in haar naam te organiseren activiteiten. De (assistent)trainer is verantwoordelijk voor het correct afhandelen van de eerste opvang van een ongeval of blessure tijdens een training. Eventueel zal daarbij een beroep kunnen worden gedaan op de verzekeringen van de de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, verder te noemen Atletiekunie, e.e.a. afhankelijk van de geldende polisvoorwaarden. De Vereniging stelt de leden dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de leden aansprakelijk voor door zijn/haar schuld of onachtzaamheid aangerichte schade aan de eigendommen van de Vereniging of de bij de Vereniging in gebruik zijnde materialen, sportterreinen, zalen, kleedlokalen etc. De Vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadigen of het vernielen van kleding of andere bezittingen van de leden.

ARTIKEL 4: Verzekering
Leden en niet-leden (ouders, begeleiders, chauffeurs, e.e.a. voor zover betrokken bij een activiteit van de Vereniging) zijn verzekerd via een bij de Atletiekunie afgesloten (auto)verzekering.

ARTIKEL 5: Clubkleuren
Het dragen van de herkenbare clubkleuren is, behoudens wedstrijden, niet verplicht, maar wordt door het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering aanbevolen. De clubkleuren bestaan uit: Singlet en shirt: geel met aan beide zijden twee blauwe verticale strepen en in het gele voorvlak het verenigingslogo met de tekst Atletiek Leudal en aan de achterzijde het verenigingslogo iets groter met de tekst Atletiek Leudal. short: blauw.

ARTIKEL 6: Wedstrijdreglement
Als wedstrijdreglement wordt het officiële wedstrijdreglement van de Atletiekunie aangehouden door de Vereniging.

ARTIKEL 7: Medische keuring
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid, waarbij de Vereniging de leden aanbeveelt zich regelmatig aan een medische keuring te onderwerpen.

ARTIKEL 8: De leden van de Vereniging
De leden van de Vereniging worden verdeeld in:

  • Masters
  • (Neo)Senioren
  • Junioren
  • Pupillen (mini)
  • Recreanten
  • Ereleden
  • Leden van Verdiensten
  • Overigen

Leden met wedstrijdlicentie worden onderverdeeld volgens het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie en zijn gerechtigd tot deelname aan wedstrijden.

ARTIKEL 9: Verplichtingen en Tuchtrechtspraak
De leden dienen zich te gedragen naar de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de Vereniging en/of van de Atletiekunie. Het Bestuur is bevoegd straffen op te leggen, zoals berisping, tuchtrechtelijke boete, schorsing of royement. Hierbij worden de binnen de Atletiekunie geldende regels en procedures op het gebied tuchtrechtspraak van overeenkomstige toepassing verklaard. Daarnaast is een reglement ‘Gedragsregels voor de Jeugdtraining’ van kracht. Tegen elke beslissing van het Bestuur waarbij een berisping, boete, schorsing of royement wordt opgelegd, kan binnen dertig dagen schriftelijk beroep worden aangetekend bij de Algemene Ledenvergadering.

ARTIKEL 10: Contributie
Lid 1: De contributie wordt in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.

Lid 2: De door de Atletiekunie doorgevoerde verhogingen van de bondsbijdrage en wedstrijdlicentiekosten worden zonder voorafgaande toestemming van de Algemene
Ledenvergadering aan de leden doorgevoerd.

Lid 3: De verplichting tot betalen van contributie gaat in in de maand waarin het betrokken lid is aangemeld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijven niettemin de bondsbijdrage en de wedstrijdlicentiekosten voor het gehele jaar verschuldigd.

Lid 4: In bijzondere omstandigheden kan door het Bestuur de verplichting tot het betalen van contributie worden opgeheven.

Lid 5: Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van het betalen van de bondsbijdrage. Bestuursleden en vaste commissieleden (o.a. juryleden), die geen
verenigingscontributie betalen, kunnen in overleg met het bestuur de bondsbijdrage door de vereniging laten voldoen. Bestuursleden en vaste commissieleden, die wel actief deelnemen aan de trainingen, kunnen vrijstelling krijgen voor de bondsbijdrage, mits zij dit schriftelijk bij het bestuur aanvragen.

ARTIKEL 11: Geldmiddelen
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit ledencontributies, bondsbijdragen, eventuele startlicenties, ontvangsten uit atletiekevenementen en andere inkomsten (subsidies, sponsorgelden etc.). De leden zijn verplicht de contributie te voldoen, welke door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Een machtiging (bankincasso) aan de penningmeester wordt aanbevolen.

ARTIKEL 12: Opzegging en aanmelding der leden
Elke persoon, die lid wil worden van de Vereniging kan op verzoek kosteloos gedurende een maand van de faciliteiten van de Vereniging gebruik maken als kennismakingsperiode. Daarna kan deze persoon zich aanmelden als lid door het correct en volledig ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij de secretaris van de Vereniging of bij de trainer. Tenzij de wettelijke vertegenwoordiger hiertegen nadrukkelijk bezwaar maakt wordt voor pupillen automatisch de wedstrijdlicentie aangevraagd. Als een lid het lidmaatschap wil beeindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te zeggen tegen het einde van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en schriftelijk vóór 19 mei of voór 19 november bij de ledenadministratie. Komt de opzegging op of na genoemde data binnen, dan blijft men wederom lid tijdens de daaropvolgende halfjaarlijkse periode en gaat de opzegging in per het einde van die daaropvolgende periode.

ARTIKEL 13: Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, bij voorkeur aangevuld door personen die aan een of meer van de Commissie deelnemen. De Algemene Ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden. Om de drie jaar treden de bestuursleden af. Zij zijn terstond herverkiesbaar.

ARTIKEL 14: Het nemen van besluiten binnen het Bestuur
De secretaris nodigt tijdig de bestuursleden uit voor de bestuursvergadering. Het Bestuur neemt besluiten bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Het Bestuur kan alleen besluiten nemen als minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Buiten de vergadering kunnen ook besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden aan de besluitvorming kunnen deelnemen en geen enkel bestuurslid zich tegen deze procedure verzet.

ARTIKEL 15: De Commissies
Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken door Commissies te doen uitvoeren. Het Bestuur benoemt en ontslaat de leden van deze Commissies. Commissies dragen nieuwe commissieleden ter benoeming voor aan het Bestuur. De Vereniging kent Commissies, waaraan het Bestuur (mede) beslissende bevoegdheden kan delegeren, voor zover de door het Bestuur voor de desbetreffende Commissie gestelde taakafbakening dit toelaat. De Commissies leggen verantwoording af en brengen verslag uit aan het Bestuur, die dit verwerkt in het jaarverslag.

ARTIKEL 16: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

19 april 2013
Corine Ligtenberg, secretaris